Презентации

Представяне последните три издания по проекта „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”

Фондацията за хуманитарни и социални изследвания – София,
Димитър Вацов, Боян Знеполски и Кольо Коев
ще представят последните три издания по проекта:
„Предизвикателства пред представителната демокрация днес”
Критика и хуманизъм (2012) [съст. Вацов, Д., Знеполски, Б.] „Преосмисляне на демокрацията: власт и съпротива”, кн. 38 (1).
Социологически проблеми (2012) [съст. Коев, К] „Дискурсивни практики и идентичности”, извънреден брой.
Critique & Humanism (2012) [eds. Vatsov, Dimitar, Boyan Znepolski and Kolyo Koev]. “Challenges 2”, vol. 40, special issue.
27 февруари 2013 г. (сряда) от 18.30 ч.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + пет =