Презентации

„Mystery Show #1 – The Forester’s Collection“

„Mystery Show #1 – The Forester’s Collection“
23.09.-29.09.2014 in der Galerie +tova,
ulitza Marin Drinov 30, 1504 Sofia
Eröffnung am 23.09.2014 um 19 Uhr
Der unabhängige deutsche Verlag Rotopolpress hat eine Gruppe internationaler Illustratoren für eine außerordentliche Gruppenausstellung in der Galerie +tova versammelt. Jedem Künstler wurde eine kleine, mysteriöse Pappschachtel ausgeteilt, die verschiedene Objets trouvés enthielt. Die jeweilige Form, Farbe, das Gefühl, der Geruch, der Klang oder sogar der Geschmack dieser Objekte diente als Inspiration zu einer Sammlung schöner Illustrationen.

“Mystery Show #1 – The Forester’s Collection“
23.09.- 29.09.2014 г.
+това, ул. “Марин Дринов” 30, 1504 София
Откриване на 23.09.2014 г. в 19 часа
Независимото немско издателство Ротополпрес е събрало набор от интернационални илюстрации за една изключителна групова изложба в галерия +tova. На всеки творец е раздадена малка, мистериозна кутия с различни необичайни предмети, стилизирани като изкуство. Формата, цветът, чувството, мирисът, звукът или даже вкусът на тези обекти инспирират творците за тази колекция от красиви илюстрации.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


две × 1 =